LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamyba ir finansavimas – 2022 m.

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. ĮV-645 „Dėl tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo skyrimo“ (pridedama) patvirtintos įstaigų mėgėjų meno kolektyvams 2022 m. skirtos lėšos tautiniams, archeologiniams, istoriniams kostiumams (toliau – Kostiumai) gaminti ir įsigyti.

Remdamiesi Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašo V skyriaus 27 punktu, prašome įstaigų, kurių meno kolektyvams skirtas finansavimas, per 40 darbo dienų po minėto įsakymo paskelbimo (iki š. m. rugsėjo 26 d. imtinai) suderinti su Lietuvos nacionalinio kultūros centro (toliau – Centro) specialiste Danute Keturakiene numatomų kostiumų ar jų dalių gamybos ir įsigijimo sąlygas:

  • kostiumų modeliai, jų dalys, komplektavimas, medžiagos, gaminimo būdas turi atitikti konkretaus etnografinio regiono, istorinio laikotarpio, kolektyvo pobūdžio reikalavimus;
  • kostiumų komplektų, kostiumų dalių skaičius turi atitikti realius kolektyvo poreikius;
  • gaminamų ar įsigyjamų kostiumų kainos turi būti realios, atitinkančios rinkos kainas;
  • kostiumų gamintojai ir tiekėjai turi būti sertifikuoti tautinio paveldo produktų (kostiumų, jų dalių) gamintojai arba kvalifikuoti, ilgametę patirtį turintys meistrai.

Suderinus šias sąlygas ir pasirinkus paslaugų teikėją (-us), kostiumų gamintoją (-us), Centras ir įstaiga, kurios kolektyvui skiriamas dalinis finansavimas, turi pasirašyti dvišalę Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo sutartį (šablonas pridedamas).

Sutartyje įrašykite savo įstaigos rekvizitus (preambulėje ir 4 dalyje), parenkite kostiumų dalių sąrašą (1 priedas), 2.1.1. punkte įrašykite kostiumams gaminti ir įsigyti reikiamą bendrą sumą, o  2.2.1. punkte – Jūsų įstaigai skiriamą bendrą dalinio finansavimo sumą  (remdamiesi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. ĮV-645 „Dėl tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo skyrimo“).

Pasirašytus du sutarties egzempliorius iki š. m. rugsėjo 26 d. imtinai siųskite paštu adresu: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, B. Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius. Apie sutarties išsiuntimą informuoti el.paštu grazina.vaiciunaite@lnkc.lt, taip pat informuokite prašom, jei vėluosite atsiųsti sutartis dėl atliekamų viešųjų pirkimų procedūrų ar kitų susiklosčiusių aplinkybių.

Klausimais dėl kostiumų komplektavimo, gamybos prašome kreiptis į Centro tautinio kostiumo specialistę Danutę Keturakienę, tel.: (8 5) 262 9569, 8 610 00 282, el. p.: kostiumas@lnkc.lt, dėl kostiumų gamybos administravimo, dokumentų tvarkymo – į vadybininkę Gražiną Vaičiūnaitę, tel.: (8 5) 262 5958, el. p.: grazina.vaiciunaite@lnkc.lt

Pasigaminus ar įsigijus kostiumus, per 15 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki š. m. lapkričio 1 d., Centrui reikia pateikti patirtas išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas:

  • perdavimo–priėmimo aktą iš paslaugų teikėjo su Kostiumo dalių sąrašu;
  • sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) kopiją (-as) už visas – paties dalinio finansavimo gavėjo  ir kultūros ministro patvirtintas valstybės biudžeto asignavimų dalinio finansavimo lėšas – patirtas išlaidas;
  • dokumentą, patvirtinantį, kad iš pareiškėjo ar kito juridinio ar fizinio asmens skirtų lėšų buvo apmokėta ne mažiau kaip 50 procentų kostiumų pagaminimo ar įsigijimo išlaidų.

Pateikus minėtų dokumentų kopijas dalinio finansavimo lėšos bus pervedamos į gavėjo sąskaitą per 30 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos. Nepateikus išlaidas pagrindžiančių dokumentų iki einamųjų metų lapkričio 1 d. ar pateikus netinkamus dokumentus, lėšos nebus pervedamos.

Kadangi visas kostiumų gamybos ir įsigijimo procedūras turime atlikti per šiuos metus, labai prašome nedelsiant imtis reikiamų veiksmų.

Priedai: