Dainų diena 2018
Regionų kultūros skyrius

                                                                                                                       Lietuvos kultūros centrų asociacija
 

Lietuvos kultūros centrai 

JURGITA ALEKNAVIČIENĖ – kultūros centrų ir kvalifikacijos tobulinimo specialistė 

Organizuoja kultūros centrų vadovų, kitų kultūros centrų darbuotojų seminarus, analizuojančius su kultūros centrų politika, veiklomis, problemomis susijusius klausimus. Renka statistines ataskaitas iš Lietuvos kultūros centrų, jas sistemina ir skelbia. Administruoja LNKC internetinės svetainės informaciją. Palaiko informacinio konsultacinio pobūdžio ryšius su Lietuvos kultūros centrais ir jų specialistais.

Tel. (8 5) 262 6088                                              
El. p. j.aleknaviciene@lnkc.lt


2021 m. KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS

RAŠTAS
(Nauja redakcija patvirtinta LR Kultūros ministro 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-1396)

 
Forma Nr. 1  2021 m. Kultūros centro ir jo struktūrinių padalinių metinės veiklos ataskaitos forma
 
Forma Nr. 1A  2021 m. Kultūros centrų ir jų struktūrinių padalinių, BENDRA metinės veiklos ataskaitos forma
 
Forma Nr. 2021 m. Įstaigos, atliekančios kultūrines funkcijas, metinės veiklos ataskaitos forma

Forma Nr. 2A  2021 m. Įstaigų, atliekančių kultūrines funkcijas, BENDRA metinės veiklos ataskaitos forma

Bendros 2021 m. visų rajono kultūros centrų ir jų struktūrinių padalinių, bei įstaigų, atliekančių kultūrines funkcijas, veiklos ataskaitos,
Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui teikiamos iki 2022 m. sausio 7 d.

Užpildytas statistines formas prašome atsiųsti Excel dokumentu ir skenuotas Pdf  formatu, elektroniniu paštu: j.aleknaviciene@lnkc.lt

Ataskaitų formų taisymai:

            3 Darbuotojų lentelėje atsirado 2 nauji stulpeliai, kurie pažymėti raudonai:
            Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius ir užimtų pareigybių skaičius. Nebeliko etatų stulpelio.

           5 Veiklos lentelėje 5 stulpelyje nesumuojamas 3 stulpelis (išvykose Lietuvoje), o prie 43 stulpelio nesumuojamas 6 stulpelis (dalyvių išvykose).
            Jūsų patogumui formose pakeitimai pažymėti raudonai.
            Ataskaitų formose tuos stulpelius, kuriuos reikia supliuosuoti - juose formulės jau sudėtos.
            Skaičius rašykite tik pirminiuose stulpeliuose. Ten kur yra nuliai - skaičiai turėtų susidėti patys.

Daugiau informacijos: Jurgita Aleknavičienė, tel. (8-5) 262 6088


PAPILDOMI IŠAIŠKINIMAI:

Kultūros ir meno darbuotojų pareigybių skaičius – iš savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu patvirtinto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus išskirtas kultūros ir meno darbuotojų pareigybių skaičius, kuris išreiškiamas sveiku skaičiumi (be kablelių). Atkreiptinas dėmesys, kad pareigybė yra įstaigos darbuotojo darbo pareigų ir darbo teisių, atliekant tam tikras funkcijas, visuma ir ji nėra daloma.

VISOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRUOSE TURI BŪTI PATVIRTINUSIOS DIDŽIAUSIĄ LEISTINĄ PAREIGYBIŲ SKAIČIŲ remiantis šiais dokumentais.

Valstybės tarnybos įstatymo 8 str. 1 p sakoma kad  „Didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtina savivaldybės taryba“

Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 13 p. savivaldybės funkcija..... muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra); 18 str.1p. Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba.

Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 str. 3 d. 7 p. sprendžia kitus šiame įstatyme, kituose įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus, o pagal to paties įstatymo  9 str. BĮ vadovas tvirtina struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.

.......................................................................................................................

Lietuvos kultūros centrų statistinių duomenų palyginimas 2018-2020 m.

Lietuvos kultūros centrų staistinių duomenų palyginimas 2017-2019 m.


Respublikos kultūros centrų statistika:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013

Kultūros centrų, jų padalinių ir kitų darinių tinklas:  2020  2019 m.  2018 m.  2017 m.  2016 m.  2015 m.  2014 m.

 

Pastatai

2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Materialinė bazė

2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013   2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Filialų: 2009  2007 2006  2005  2004

Lėšos

2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Darbuotojai

2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Mėgėjų meno kolektyvų ir dalyvių skaičius

2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Veikla ir renginiai 

2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Trūkstamų specialistų poreikis 2004 m.

Mėgėjų meno kolektyvai pagal meno rūšis 

2006 metų: Miestų, Rajonų A–K, Rajonų K–P, Rajonų P–Š, Rajonų Š–V, Rajonų V-Z, Savivaldybių

2005 metų: Miestų, Rajonų A–K, Rajonų K–P, Rajonų P–Š, Rajonų Š–V, Rajonų V–Z, Savivaldybių

2004 metų: Miestų, Rajonų A–K, Rajonų K–P, Rajonų P–Š, Rajonų Š–V, Rajonų V–Z, Savivaldybių

 


NOMINACIJOS, PREMIJOS

„Geriausio metų kultūros centro“ Nuostatai  Nuostatų pakeitimas  Laureatai: 2020 2019  2018 2017 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  

„Už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose“ Nuostatai Laureatai: 2021 2020 2019  2018  2017  2016  2015  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005

„Už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus“ Nuostatai Laureatai:  2018  2017  2016  2015  2011 2010  2009  2008  2007

„Už geriausias kultūrinės edukacijos veiklas". Laureatai: 2019


 TYRIMAI

„Lietuvos Regioninių kultūros centrų situacijos analizė 2006“

„Kultūros ir meno srities darbuotojų žmogiškųjų išteklių bei sukuriamojo produkto plėtra regionuose 2007“

„Regionų kultūros būklės tyrimas 2009 m.“


KULTŪROS CENTRŲ TECHNINĖS INRASTRUKTŪROS INFORMACINĖ SISTEMA